اما در روش که آموزش داده شد نیاز به ساپورت کابل OTG توسط دیوایس است، اگر روش ذکر شده برای گوشی سامسونگ N920C نتیجه ای نداشت. باید فایل FRP آن را روی آن فلش زد.

اما روش دیگری نیز وجود دارد که توسط برنامه اودین انجام می شود.

Continue reading →


اما در روش که آموزش داده شد نیاز به ساپورت کابل OTG توسط دیوایس است، اگر روش ذکر شده برای گوشی سامسونگ J700H نتیجه ای نداشت. باید فایل FRP آن را روی آن فبش زد.

اما روش دیگری نیز وجود دارد که توسط برنامه اودین انجام می شود.

Continue reading →


اما در روش که آموزش داده شد نیاز به ساپورت کابل OTG توسط دیوایس است، اگر روش ذکر شده برای گوشی سامسونگ A510F نتیجه ای نداشت. باید فایل FRP آن را روی آن فبش زد.

اما روش دیگری نیز وجود دارد که توسط برنامه اودین انجام می شود.

Continue reading →